تعدادی از مشتریان در حوزه صنعت سیمان

  • گروه صنایع سیمان کرمان 
  • شرکت سیمان هگمتان 
  • شرکت سیمان سپاهان
  • شرکت سیمان کویر کاشان
  • شرکت سیمان خوزستان 
  • شرکت سیمان شمال
  • شرکت سیمان فارس نو
  • شرکت صنایع سیمان غرب
  • شرکت سیمان اصفهان
  • شرکت سیمان هرمزگان
بازگشت به لیست