تعدادی از کارفرمایان در حوزه پتروشیمی

 • شرکت پتروشیمی ایلام
 • شرکت پتروشیمی بندر امام
 • شرکت پتروشیمی مارون
 • شرکت پتروشیمی خراسان
 • مجتمع پتروشیمی فجر
 • شرکت سهامی پتروشیمی بوعلی سینا
 • شرکت پتروشیمی آبادان
 • صنایع شیمیایی ایران
 • شرکت پتروشیمی باختر
 • شرکت پتروشیمی لرستان
 • شرکت پتروشیمی زاگرس
 • شرکت پتروشیمی خارک
 • شرکت پتروشیمی گچساران
 • شرکت پتروشیمی رازی
 • شرکت پتروشیمی بوشهر
 • شرکت پتروشیمی تندگویان
 • شرکت پتروشیمی پارس
 • شرکت پتروشیمی جم
 • شرکت پتروشیمی مروارید
 • شرکت پتروشیمی مهاباد
 • شرکت پتروشیمی کردستان
 • شرکت پتروشیمی کاویان
 • شرکت پلیمر آریا ساسول
 • شرکت پتروشیمی غدیر
 • شرکت پتروشیمی شازند
 • شرکت پتروشیمی نوری
 • شرکت پتروشیمی کارون
 • شرکت پتروشیمی اصفهان
بازگشت به لیست