1390

تاسیس شرکت و شروع به تامین پایپینگ متریال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی